Skip to content Skip to footer

Невропсихологична терапия за деца

Невропсихологичната терапия за деца включва набор от индивидуални терапевтични интервенции, които са предназначени за справяне с когнитивните, функционални, поведенчески и емоционални последици от различни заболявания и състояния.

 • невроразвитийни разстройства като аутизъм, дефицит на вниманието и хиперактивност, езиково-говорни затруднения, дизекзекутивен синдром
 • обучителни затруднения като дислексия, дизортография, дискалкулия, диспраксия
 • придобити мозъчни увреждания след мозъчна травма, оперативна намеса
 • неврологични проблеми като детска церебрална парализа, епилепсия

Невропсихологичната терапия помага на децата:

 • да развият оптимално способностите си – говорни, когнитивни, емоционални, поведенчески
 • да развият стратегии, с които да компенсират когнитивните и емоционални затруднения
 • да се справят със стреса
 • да се интегрират в училищната среда
 • да създават и поддържат приятелства и социални контакти

Невропсихологичната терапия се планира след проведено невропсихологично изследване (кликнете за да разберете повече). Изследването обикновено се провежда в 1 или 2 тестови сесии.

Невропсихологичното изследване включва:

 • Първоначално клинично интервю с родителите, което служи за запознаване с медицинската история (анамнеза); събиране на информация относно развитието на детето, затрудненията, семейната среда, . Попълване на въпросници.
 • Клинично наблюдение на детето и изграждане на доверителна връзка. Обикновено се провежда под формата на игра и различни занимания за по-малките, разговор и поставяне в ситуация за по-големите.
 • Прилагане на невропсихологични и психометрични тестове и батерии, които оценяват:
  • широк спектър от когнитивни функции : интелект, възприятие и сетивна обработка на информацията, внимание, концентрация, памет, говор, екзекутивни функции, визуално -пространствени умения, психомоторни умения;
  • Психоемоционалното състояние и поведението.

Целта на невропсихологичното изследване, преди планирането и провеждането на терапия е:

 • да постави диагноза, когато липсва такава
 • да оцени развитието, поведението и психо-емоционалното състояние на детето и да определи начина, по който те си взаимодействат
 • да оцени когнитивните способности и да идентифицира силните страни и затрудненията. Да определи тяхната степен и естество.
 • да изясни причините, поради които детето е изправено пред обучителни, поведенчески, емоционални проблеми

Невропсихологичната оценка ще бъде използвана като ръководство за планиране и съставяне на индивидуален ефективен терапевтичен план за подобряване на състоянието и преодоляване на затрудненията. От огромно значение за ефективността на терапията е избора на  подходящи стратегии и подходи, които са в съответствие с индивидуалния когнитивен профил на детето. Невропсихологичното изследване позволява проследяване на развитието на детето във времето и служи за ориентир относно ефективността на провежданите интервенции.

Какво включва невропсихологичната терапия?

Индивидуална когнитивна стимулация/рехабилитация

Основната задача на невропсихолога е да помогне на детето да подобри когнитивните и психомоторни умения, с които детето среща затруднения. Когнитивната стимулация се базира на невропластичността и цели повишаване на вниманието, концентрацията, скоростта на обработка на информацията, подобряване на възприятията, сензорнатата обработка и психомоториката. Когнитивната стимулация също така има за цел да подобри когнитивните умения от по-високо ниво, като способностите за планиране, аналитичното мислене и когнитивната гъвкавост (екзекутивни функции). Може да прочетете повече за когнитивната стимулация като кликнете ТУК.

Схема изобразяваща кои умения могат да бъдат развивани чрез неврокогнитивна стимулация

Компенсаторен подход

Другата важна цел на невропсихолога е да помогне на детето да развива и прилага ефективни стратегии за обучение, работа и справяне с ежедневните задачи. Това може да се постигне като се реорганизират и оптимизират ефективните начини за работа. Когато затрудненията са значителни, невропсихолога предлага използването на индивидуални компенсаторни методи.

Индивидуални терапевтични сесии

Терапевтичните сесии целят да подобрят поведението и управлението на емоциите, като се базират на няколко основни вида научно доказани и валидирани методи като когнитивно-поведенческа терапия, игрова терапия. Едни от целите на индивидуалните сесии е да помогнат на детето да развие своята емоционална интелигентност и да осигурят подкрепа при поведенчески проблеми и затруднения с приспособяването (към посещаване на детска градина, училище, смяна на средата и др.). По време на сесиите, децата се научават да разпознават емоциите, да използват правилни стратегии за саморегулация, които улесняват управлението на емоции като стрес, страх, тревожност, неудовлетвореност и разочарование, гняв. Повече за емоционалната интелигентност може да прочетете ТУК.

Подкрепа за родители

Терапевтичната работа има за цел да информира родителите относно състоянието на детето, неговите силни и слаби когнитивни и поведенчески страни. Невропсихолога предоставя информация и различни методи и стратегии за работа, които биха могли да подобрят състоянието на детето и да му помогнат да преодолее или компенсира когнитивните и поведенческите затруднения.

Image by: www.freepik.com

Този сайт използва бисквитки, за да работи оптимално. Научете повече за нашата: поверителност-на-данни

© Copyrighted content www.valentinadimitrova.com!